Om Digitala Stadsmuseet

 

Om innehållet

Fotografier

Gråark

Dokument och publikationer

Föremål

Konst

Register

Om sökning

Länk till post eller sökning

Förstora bild

Nedladdning av bild eller dokument

 

Om innehållet

Här hittar du fotografier, föremål, konstverk, texter och dokumentation från Stadsmuseet.

Fotografier

I Stadsmuseets fotografiska samlingar finns drygt 4 miljoner bilder: negativ av glas och plast, fotoalbum, diabilder och många andra fotografiska material från 1840-talet fram till idag. Fotografierna digitaliseras och tillgängliggörs löpande och vid beställning.

Den största delen av materialet speglar Stockholm genom tiderna. Det finns bl.a. stora porträttsamlingar, pressbilder och fotografier från förvaltningar i staden.

S:t Erikssamlingen och Skönhetsrådets inventeringar innehåller också många fotografier. Genom inventeringar och annan dokumentation av museets fotografer utökas samlingarna med samtida fotografier.

Läs mer om Stadsmuseets fotografiska samlingar här.

De flesta fotografierna kan du beställa högupplösta bildfiler och papperskopior av. Läs mer om bildbeställning här.

Gråark

Gråarksarkivet upprättades av Stadsmuseet från 1930-talet till slutet av 1990-talet. Syftet var att skapa en sammanställning av bildmaterial över Stockholm och ordna det geografiskt eller ämnesvis på stora ark.

På arken finns framförallt fotografier, men också kartor, ritningar, illustrationer, konstverk, enstaka artiklar m.m. När det finns information på baksidan är även den inskannad.

Det finns drygt 69 000 gråark, varav drygt 65 000 är publicerade. 

Arken är bara översiktligt registrerade. Arkens rubrik är huvudsaklig sökingång. Knappt hälften har rubrik efter kvartersnamn från Stockholms innerstad. För att hitta kvartersnamn rekommenderas:

  Stockholms stads karta - söker du på gatuadress så visas kvartersnamnet på kartan.

  Jämför kartor i Stockholmskällan - här kan du jämföra stockholmskartor från olika tider.

Du kan även söka på olika platsnamn, till exempel stadsdelsnamn, gatunamn och torg.

Söker du bilder av ytterstaden ska du framförallt söka på stadsdelsnamn eller sockennamn.

Dokument och publikationer

Arkeologiska rapporter

Kulturmiljöenheten på Stadsmuseet handlägger ärenden som rör fornlämningar inom Stockholms stad. Tidigare deltog museet även i och utförde arkeologiska undersökningar. Resultaten av undersökningarna presenteras i arkeologiska rapporter. Många rapporter är sökbara i fulltext. Det innebär att du söker på alla ord i rapporten.

Blick

Blick ges ut av Stadsmuseet. I artiklar görs nedslag i olika sekler i Stockholms historia, men här berättas också om vad som händer idag. Exempel på titlar: ”Cartomani – 1800-talets Facebook” och ”Ytterstaden; nittiosju stadsdelar utanför tullarna”. Artiklarna är sökbara i fulltext. Det innebär att du söker på alla ord i artikeln.

Byggnadsinventeringar

En inventering innehåller oftast historik, beskrivning av byggnadens utseende, ritningar och fotografier. Inventeringar behandlar allt från medeltida murverk, dekorerade bjälktak, tapetlager och köksinredningar till hamnanläggningar och flygplatser. Läs mer här.

Byggnadshistoriska inventeringar av enskilda hus

Stadsmuseet gör på uppdrag fördjupade byggnadshistoriska inventeringar av enskilda byggnader. Inventeringarna görs ofta inför en större ombyggnad och är ett underlag för den kulturhistoriska bedömningen av förändringarna. Vissa inventeringar är sökbara i fulltext. Det innebär att du söker på alla ord i inventeringen.

Adolf Fredrik 1965-1969

Under åren 1965-1969 inventerade Stadsmuseet kvarteren kring Adolf Fredrik. Inga fotografier.

Industriinventering 1970-71

Industribyggnader i 86 kvarter i Stockholm inventerades 1970-71.

Industriinventering 1979-80

Denna inventering är en översiktlig och kommuntäckande dokumentation av Stockholms industrimiljöer gjord 1979-1980. Ca 250 fastigheter har registrerats och fotograferats.

Innerstadsinventering

Hus i Stockholms innerstad uppförda fram till år 1960 inventerades av Stadsmuseet under 1970- och 1980-talen. Gamla Stan, Mariaberget samt delar av Katarinaberget och Åsöberget är inte med i innerstadsinventeringen.

I inventeringen hittar du fakta om byggnadsår, arkitekt, byggherre, byggmästare samt ombyggnader. I korthet beskrivs även fastighetens fasader och trapphus som de såg ut vid inventeringstillfället. Vissa enstaka lägenheter finns också kort beskrivna. Längst ned till höger på inventeringsblanketten ser du när inventeringen genomfördes. Några förkortningar som används är: BL = bygglov, SB = slutbesiktning.

Johannes 1965-1969

Under åren 1965-1969 inventerade Stadsmuseet kvarteren kring Johannes. Inga fotografier.

Johannes 1973

År 1973 inventerade Stadsmuseet kvarteren kring Johannesområdet. Området undersöktes även vid den stora inventeringen över innerstaden 1973-1983.

Neonskyltsinventering

Under 1998 inventerades neonskyltar i Stockholm. Initiativet till inventeringen togs av Stadsljusgruppen. Först inventerades sex av innerstadens affärsstråk med omgivande gator och några centrumanläggningar i ytterstaden. Samtliga neonskyltar äldre än 1975 inventerades. Därefter inventerades utvalda neonskyltar som bildar välkända blickfång i staden. Skyltarna har inventerats utifrån en blankett där skyltens text, figur, rörlighet, färg, material och ljuskälla, placering på fasad, skick, ålder och uppsättningsår samt renoveringsåtgärder har dokumenterats. Skyltarna har fotograferats i dagsljus av inventeraren, Mona Sundin. Ett urval av skyltarna har dessutom fotograferats i kvällsbelysning av Stadsmuseets fotograf Göran Fredriksson.

Norrmalmsinventering

Under åren 1964–1967 genomfördes en inventering av bebyggelse och miljöer med kulturhistoriskt värde på Norrmalm.

Portalinventering

1971-1973 inventerade Stadsmuseet portaler i Gamla Stan. Dokumentet inleds med fotografier och avslutas med en textdel.

Skolhusinventeringar

Stadsmuseet har gjort två större skolhusinventeringar. 1981-1982 inventerades 79 skolhus uppförda före 1940. 1991 följdes den upp med inventeringar av 72 skolhus uppförda under 1940- och 1950-talen. Där dokumenteras skolbyggnadernas utformning och användning, öka kunskapen om kommunens skolbestånd och att skapa underlag för en kulturhistorisk värdering av skolorna.

Skönhetsrådets inventeringar

Rådet till skydd för Stockholms skönhet, som Skönhetsrådet hette tidigare, har bland annat haft till uppgift att skydda värdefulla byggnader. Därför har rådet gjort inventeringar och registreringar av byggnader vid flera tillfällen. Inventeringarna består av fotografier och i vissa fall även beskrivningar, handskrivna anteckningar och ritningar. nventeringarna är sökbara på kvartersnamn eller gårdsnamn/sockennamn.

S:t Erikssamlingen

Samfundet Sankt Erik inventerade mellan åren 1906–1935 delar av Gamla stan, Södermalm, Norrmalm, Kungsholmen och vissa byggnader utanför tullarna. Framförallt prioriterades hus som hotades av rivning eller ombyggnad.

Inventeringsmaterialet innehåller anteckningar, uppmätningsritningar, beskrivningar av byggnader, fotografier, teckningar och bilder av målningar.

Läs mer om Samfundet S:t Erik.

Stadsdelsinventeringar

Stadsdelsinventeringar gjordes under 1970-, 1980- och 1990 talen. Här ingår bl.a. inventering av smalhus i Stockholm som gjordes på 1980-talet. De är sökbara på stadsdel och kvarter.

2004-2010 genomförde Stadsmuseet en kulturhistorisk klassificering av en stor del av bebyggelsen uppförd före 1990 i Stockholms ytterstad. Detta innebär att klassificeringar som finns redovisade i äldre inventeringar kan ha reviderats. Byggnadernas aktuella klassificering finns tillsammans med beskrivningar och foton i Bebyggelseregistret.

De kulturhistoriska klassificeringarna finns även markerade på Stockholms stads karta.

Steninventering

Under åren 1991-1993 inventerade Stadsmuseet byggnader med skulpturalt utformade detaljer i sten. Genom att fastställa bergart och uppskatta skador på naturstenen ville man undersöka i vilken utsträckning luftföroreningar påverkat fasadstenen.

Östermalmsinventering

Under åren 1960-1963 genomfördes en inventering av bebyggelse och miljöer med kulturhistoriskt värde på Östermalm. Inventeringen innehåller vanligtvis kortfattade uppgifter om byggnadsår, arkitekt, fasad, portgång och trapphus samt fotografier.

Byggnadsvårdsråd

Faktablad med information om byggnadsvård. Här ges råd och tips på hur man kan ta tillvara kulturhistoriska värden i en fastighet. Läs bl.a. om renovering av kök, moderna fasadmaterial och nybyggnad av balkonger. Ett faktablad behandlar kulturhistorisk klassificering i Stockholm. Texterna är sökbara i fulltext. Det innebär att du söker på alla ord i texten.

Faktablad om ytterstaden

2004-2010 genomförde Stadsmuseet en inventering av 58 av ytterstadens 97 stadsdelar. För varje inventerad stadsdel gavs ett faktablad ut som beskriver stadsdelens historia och kulturhistoriska värden. Texterna är sökbara i fulltext. Det innebär att du söker på alla ord i texten.

Kulturhistoriska klassificeringar

Stadsmuseet har utarbetat en metod som innebär att kulturhistoriskt värdefulla byggnader ges tre olika klassificeringar, blått, grönt eller gult. Fastigheternas färger markeras på Stockholms stads kulturhistoriska klassificeringskarta och används bl a som kunskapsunderlag i stadens arbete med planer och bygglov, samt som information till fastighetsägare m fl. Ställningstaganden till klassificeringar är ett dokument som sammanfattar underlaget till bedömningen av byggnadens kulturhistoriska värde. De innehåller en motivering till klassificeringen och skrivs under av stadsantikvarien. Ställningstaganden till klassificeringar i denna form finns från 2009 och framåt. Ställningstagandena kallades tidigare för klassificeringsbeslut.

Stadsmuseets rapportserier

Stadsmuseet rapporterar

Sedan 2012 ger Stadsmuseet ut rapportserien Stadsmuseet rapporterar. Den innehåller byggnadshistoriska inventeringar samt arkeologiska- och etnologiska rapporter. Rapporterna är sökbara i fulltext. Det innebär att du söker på alla ord i rapporten.

Arkeologisk rapport

Under åren 1995-2011 gav Stadsmuseet ut en arkeologisk rapportserie. De flesta rapporter är sökbara i fulltext. Det innebär att du söker på alla ord i rapporten.

Byggnadshistorisk rapport

Under åren 2000-2011 gav Stadsmuseet ut en byggnadshistorisk rapportserie. Från och med år 2008 finns de publicerade i Digitala stadsmuseet, samt någon enstaka tidigare rapport. De flesta rapporter är sökbara i fulltext. Det innebär att du söker på alla ord i rapporten.

Stadsmuseets skrivelser till och med år 2001

En skrivelse kan innehålla brev, remissvar, PM, utlåtanden till nämnd m.m. Varje dokument innehåller ofta flera ärenden. Innehållet kan röra byggnader, planering, arkeologi och annat.

Det finns skrivelser till och med år 2001 i Digitala Stadsmuseet.

När dokumenten skannades användes geografiskt sorterade kopior. Skrivelser om innerstaden är oftast sökbara på kvartersnamn, medan ytterstaden främst söks på stadsdelsnamn. Även gatunamn och andra platsnamn förekommer.

Stadsvandringar (artiklar)

Stadsvandringar nummer 1-18 gavs ut av Stadsmuseet mellan åren 1976-1998. I artiklar belyses Stockholms historia ur olika synvinklar. Här berättas också om Stadsmuseets och Medeltidsmuseets verksamheter och samlingar. Hela Stadsvandringar nr 18 handlar om Södra stadshuset, Stadsmuseets byggnad vid Slussen. Artiklarna är sökbara i fulltext. Det innebär att du söker på alla ord i artikeln.

Stockholms spår

Under kulturhuvudstadsåret 1998 publicerade Stadsmuseet en kort historik över närområdet på alla tunnelbanestationer. Projektet kallades "Stockholms spår" och var ett samarbete med SL (Storstockholms lokaltrafik) och Kulturhuvudstadsåret Stockholm 98.

Stockholmsmonografier

Stockholmia förlag har i uppdrag från kulturnämnden att tillsammans med Kommittén för stockholmsforskning initiera, stimulera och ge ut angelägen forskning och litteratur om Stockholm. I monografiserien publiceras vetenskapliga verk av hög kvalitet där stor omsorg lagts ned både på innehåll och form. Den första monografin gavs ut 1941 och varje år ges 5-10 nya titlar ut. Ett begränsat urval av böckerna finns här sökbara i fulltext. Det innebär att du söker på alla ord i boken.

Läs mer om Stockholmia förlag.

Verksamhetsberättelser

Årsberättelser över Stadsmuseikommitténs (1925-1940) och Museinämndens (1941-1972) verksamhet. Här beskrivs verksamheten på Stadsmuseet år för år. Verksamhetsberättelserna är sökbara i fulltext. Det innebär att du söker på alla ord i texten.

Föremål

Stadsmuseet har både stadshistoriska och byggnadshistoriska föremål och arkeologiska fynd i samlingarna. Här ryms allt från djurben, medeltida keramik, kakelugnar och dörrar, parkeringsmätare och lattemuggar!

 

Delar av föremålssamlingarna är digitalt avfotograferade och hittas på Digitala Stadsmuseet.  Läs mer om föremålssamlingarna här.

Konst

Samlingen utgörs främst av bildkonst som belyser stadens utseende genom gatubilder och vyer, livet i stadens miljö genom scener och satirer, samt stadens invånare genom porträtt och karikatyrer. Tidsmässigt är motiven från 1500- till 1900-talet. Merparten av konstsamlingen utgörs av teckningar, akvareller och grafik.

Register

Ett begränsat urval register finns publicerade, till exempel museets fotoliggare.

En fotoliggare är en bok där negativ registreras. Varje negativ ges ett unikt nummer och beskrivs med en kort text. På Stadsmuseet började vi tidigt skriva in fotografier i liggare. Det pågick till 1987 då vi övergick till blanketter. Från 1988 började man parallellt att skriva in i en databas. Idag sker all registrering i databas.

 

Om sökning

Skriv in ett sökord och klicka på "Sök". Sökning sker alltid i alla typer av material. Du ser antalet träffar intill fliken.

Sök inom sökresultat

Får du för många träffar i ditt sökresultat kan du lägga till fler sökord. Du får bara träff på sådant som innehåller samtliga sökord.

Filtrera din sökning

I vänsterkolumnen kan du filtrera din sökning.

Sök via nyckelord

I posterna finns blåmarkerade nyckelord som är klickbara. Vid klick på dessa får du träff på alla poster där nyckelordet ingår.

Vill du ha kvar posten du stod i öppnar du ett nytt fönster innan du klickar på nyckelordet.

Sökning i kombination med tecken

Här ges några tips på hur sökord kan kombineras med tecken för att precisera sökningen.

När du söker kan du använda * och ? för att söka efter delar av ord.

Frågetecken (?) ersätter vilket tecken som helst.

Asterisk (*) ersätter många eller inga tecken.

Flera ord inom citattecken söker bara efterer poster där orden står intill varandra.

o    b?t ger träff på båt, bit, bot … etc.

o    f* ger träff på fisk, fågel, fast … etc.

o    *plan ger träff på plan, flygplan … etc.

o    ”adolf fredriks torg” ger bara träff om orden står intill varandra

Sökning med ”and” ”or” eller ”not”

Du kan skriva ”and” ”or” eller ”not” för att begränsa eller utvidga din sökning.

And
Skriver du flera ord intill varandra får du bara träff på poster som innehåller alla sökorden. Du behöver med andra ord inte skriva ”and” mellan orden, även om det också fungerar.
T.ex. Blasieholmen tullhus. Du får bara träff på tullhus på Blasieholmen. Tycker du att du får för få träffar kan du bredda sökningen med att använda ett jokertecken: Blasieholmen Tull*.

Or
Skriver du ”or” mellan sökorden så får du träff på alla poster som innehåller något av orden.
T.ex. Mariatorget or ”adolf fredriks torg”.

Not
Skriver du ”not” mellan två sökord tas inte träffar med som innehåller ordet efter ”not”.
T.ex. Hantverkargatan not Stadshus*.  Sökningen ger träff på alla bilder på Hantverkargatan förutom de som föreställer Stadshuset.

Länk till post eller sökning

Du kan länka genom att använda internetadressen (URL). Bästa länken (Permalänk) till en enskild post hittar du under fliken Filinformation.

Förstora bild

Bilden kan visas i olika format. Välj under Snabbåtergivningar till vänster (eventuellt måste du scrolla för att se den).

Nedladdning av bild eller dokument

Du kan antingen ladda ner en eller flera bilder eller dokument antingen från träfflistan. Markera bocken intill valda bilder och välj ”Ladda ner” nertill.

När du är inne i en enstaka post hittar du knappen ”Ladda ner” uppe till höger.

När du laddar ner en eller flera bilder eller dokument får du högsta tillgängliga upplösning.